• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    โครงการปฐมนิเทศ นิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล ปีการศึกษา ๒๕๖๐


    เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. คณะเทคโนโลยีทางทะเลได้จัดโครงการปฐมนิเทศ นิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ณ ห้อง S๕๐๙ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีทางทะเล และนิสิตรุ่นพี่ รวมทั้งสิ้น ๑๑๔ คน ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เตรียมพร้อมกับการปรับตัวให้เข้ากับสังคมการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีแก่นิสิต บุคลากรและคณาจารย์ภายในคณะฯ  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 20/09/2017 เวลา 15:37:44 น. อ่าน: 283 ครั้ง