• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    โครงการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลสัญจร ครั้งที่ ๑๖


    เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลสัญจร ครั้งที่ ๑๖ ที่โรงเรียนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด เพื่อให้ความรู้แก่เด็กๆ ในระดับชั้นประถมปีที่ ๔ ถึง ๖ จำนวน ๗๕ คน เรื่องนิเวศวิทยาป่าชายเลน และฟื้นฟูห้องสื่อเรียนรู้ป่าชายเลนซึ่งโรงเรียนจะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กในชุมชน และผู้ใหญ่ที่มาศึกษาดูงานที่ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน โดยมี ดร.วิโรจน์ ละอองมณี และอาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีทางทะเล ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
    กิจกรรมนอกจากการบรรยายแล้ว ยังมีการออกสำรวจป่าชายเลนเพื่อเก็บตัวอย่างมาเติมเต็มให้กับห้องสื่อฯ คณะเทคโนโลยีทางทะเลรับหน้าที่นำเด็กๆ ไปเก็บข้อมูลชุมชน เรียนรู้การใช้ GPS ระบุตำแหน่งของสถานที่สำคัญในชุมชน และร่วมกันฝากฝีมือระบายสีแผนที่ชุมชนซึ่งถูกใช้แสดงอยู่ในห้องสื่อเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ และเล่าเรื่องป่าชายเลนของเด็กๆให้กับผู้มาเยี่ยมชมต่อไป...  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 07/08/2017 เวลา 09:47:58 น. อ่าน: 111 ครั้ง