• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    โครงการอบรมศิษย์เก่า ประจำปี ๒๕๖๐


    เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดโครงการ อบรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะของศิษย์เก่าให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการ ในหัวข้อเรื่อง High Precision GNSS เพื่อการสำรวจ และการใช้ประโยชน์ ณ ห้องเรียน SM 101 ใต้สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี อาจารย์ ดร. วิโรจน์ ละอองมณี เป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทดลองนำความรู้ในห้องเรียนมาใช้ปฏิบัติงานจริงนอกสถานที่ ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจ และผลตอบรับที่ดีทั้งจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ภายในคณะ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ คน  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 07/08/2017 เวลา 08:58:10 น. อ่าน: 208 ครั้ง