• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการใช้ห้องและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์


    คณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๐” เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่นิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๑๖ คน เพื่อให้นิสิตเข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ สามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ต่อตนเอง ผู้เกี่ยวข้อง และสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนทำปัญหาพิเศษ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผศ.ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล แนะนำห้องปฏิบัติการ อาคารศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล ก่อนนักวิทยาศาสตร์ประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล จะบรรยายเรื่องกฏระเบียบ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 04/08/2017 เวลา 13:27:31 น. อ่าน: 122 ครั้ง