• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    Dr.Christopher วิทยากรเรื่องการใช้ข้อมูลดาวเทียมฯ


    คณะเทคโนโลยีทางทะเล ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม NPP-Suomi VIIRS ศึกษาแหล่งทำการประมงของเรือประมงที่ใช้แสงไฟ และระบบการแจ้งหน่วยงาน ที่รับผิดชอบให้รู้ว่ามีเรือประกอบแสงไฟเข้าไปในพื้นที่ห้าม เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Christopher D. Elvidge ผู้เชี่ยวชาญจาก NOAA-NESDIS Earth Observation Group มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้มี คณาจารย์ และนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี อาจารย์จากภาควาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ จากสาขาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นักวิจัยจากกรมประมงและศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น ๑๒ คน ระหว่างการอบรมมีการปรึกษาหารือ ถึงความต่อเนื่องของงานวิจัยร่วมในประเทศระหว่างวิทยากร กับผู้รับการฝึกอบรมอีกด้วย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 16/06/2017 เวลา 14:38:04 น. อ่าน: 176 ครั้ง