• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘


    คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะเทคโนโลยีทางทะเลได้จัดนิทรรศการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ ทั้งนี้ยังได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยของคณะฯ เพื่อแผยแพร่สู่สาธารณะด้วย อีกทั้งนิสิตที่ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ยังได้รับประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนหรือนำไปประกอบอาชีพต่อไป ในการนี้มี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล เข้าร่วมจำนวน ๑๓๖ คน  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 03/05/2017 เวลา 09:59:20 น. อ่าน: 247 ครั้ง