• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    โครงการ ชาวเล ชาวไร่ ชาวสวน สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


    คณะเทคโนโลยีทางทะเล ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ ชาวเล ชาวไร่ ชาวสวน สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างคณะเทคโนโลยีทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งมีกิจกรรมฐานแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษาดูงาน รวมทั้งได้นำนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ พักแรม ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่า  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 24/04/2017 เวลา 14:31:23 น. อ่าน: 227 ครั้ง