• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    โครงการอบรมเทคโนโลยีเครื่องต้นแบบการใช้ประโยชน์จากน้ำทะเลด้วยระบบกรองแบบ Double


    เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดโครงการอบรมเทคโนโลยีเครื่องต้นแบบการใช้ประโยชน์จากน้ำทะเลด้วยระบบกรองแบบ Double เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจถึงกระบวนการกำจัดเกลือออกจากน้ำทะเล (Desalination) ด้วยระบบ Reverse Osmosis และมีความรู้ด้านเทคโนโลยี Reverse Osmosis และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้มีนิสิต คณะเทคโนโลยีทางทะเล ชั้นปี ๑ – ชั้นปี ๔ จำนวน ๒๐๐ คน โดยมี นายวิโรจน์ โขมพัตราภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนาโนเทคโนโลยี บริษัท จีซี โพลีเทค และนายอภิสิทธิ์ เจริญกูล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมขบวนการผลิต บริษัท จีซี โพลีเทค ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนิสิต  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 10/04/2017 เวลา 13:13:33 น. อ่าน: 206 ครั้ง