• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

  การประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐


            มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒-๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
            วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ต่อมา เวลา ๑๔.๑๕ น. ร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “Thailand 4.0 กับมหานครผลไม้” ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สภาหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ประธานสภาเกษตรกรจันทบุรี และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพา ก่อนเดินทางเยียมชมนิทรรศการจากคณะเทคโนโลยีทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก่อนเยี่ยมชม ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล และศูนย์เพิ่มจำนวนพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำ
            วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี แนะนำมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และ มอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกสภาฯ ก่อนการประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตอมา เวลา ๑๓.๐๐ น. เดินทางศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ทั้งนีมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๖๒ ท่าน • รูปภาพแกลเลอรี่


  วันที่: 24/03/2017 เวลา 15:55:17 น. อ่าน: 170 ครั้ง