• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เยี่ยมชม จากน้ำเค็มเป็นน้ำจืด ม.บูรพา จันทบุรี


    เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ให้เกียรติเยี่ยมชม การบริหารจัดการน้ำเค็มเป็นน้ำจืด ของคณะเทคโนโลยีทางทะเล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติต้อนรับ, ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ อาจารย์ประจ้าคณะเทคโนโลยีทางทะเล ให้เกียรติแนะนำกระบวนการบริหารจัดการน้ำเค็มเป็นน้ำจืด ก่อนพาเยี่ยมชมพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาด้ำ ของคณะเทคโนโลยีทางทะเล และเดินทางกลับ ทั้งนี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 16/02/2017 เวลา 09:49:10 น. อ่าน: 388 ครั้ง