• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    ศิลปะกับนักวิทยาศาสตร์ และการจัดการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา


    คณะเทคโนโลยีทางทะเลและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีความตระหนักถึงความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ และการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งหัวใจสำคัญในการทำงานด้านการวิจัยคือความสามารถในการเก็บและถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ได้ศึกษา ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม การวาดภาพสิ่งมีชีวิต เป็นวิธีการที่สำคัญวิธีหนึ่ง ที่นักวิจัย นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านธรรมชาติวิทยา ให้ความสำคัญ เพื่อใช้ในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูลของสิ่งมีชีวิตให้กับประชาชน และเป็นการสนับสนุนในการทำงานวิจัยและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางคณะเทคโนโลยีทางทะเล และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา สถาบันสมิทโซเนียน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ศิลปะกับนักวิทยาศาสตร์ และการจัดการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา” ในวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดย คุณวิชัย มะลิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพด้านวิทยาศาสตร์ในระดับโลก จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา สถาบันสมิทโซเนียน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 14/02/2017 เวลา 10:47:01 น. อ่าน: 295 ครั้ง