• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    โครงการใช้ธรรมนำชีวิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙


    คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการใช้ธรรมนำชีวิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเลชั้นปีที่ ๑ และ ๔ เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมหลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้กับนิสิต เสริมสร้างแนวทางในการดำรงชีวิตโดยมีหลักธรรมเป็นแนวคิดพื้นฐานในการดำเนินชีวิต เสริมสร้างพื้นฐานการฝึกฝนจิตใจ ในการเตรียมพร้อมต่อการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 19/12/2016 เวลา 14:11:46 น. อ่าน: 349 ครั้ง