• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    Biological Wastewater Treatment (Conventional Activated Sludge)


    วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. Professor Dr. Tsuyoshi Imai จาก Division of Environmental Science and Engineering, Graduate School of Science and Engineering, Yamaguchi University, JAPAN ได้บรรยายหัวข้อ Biological Wastewater Treatment (Conventional Activated Sludge) ให้แก่นิสิตที่เรียนรายวิชา Environmental Microbiology ซึ่งความรู้ที่ได้รับนิสิตสามารถนำมาใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ยังมีนิสิตที่เรียนรายวิชา Wetland สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 19/12/2016 เวลา 10:27:49 น. อ่าน: 300 ครั้ง