• งานรับเข้าศึกษา : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

  รับสมัครเข้าเป็นนิสิตป.โท สาขาเทคโนโลยีทางทะเล (ครั้งที่ ๒)


  คณะเทคโนโลยีทางทะเล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับภาคเรียนที่ ๑ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดการดังนี้
  รับสมัคร วันที่ ๑ - ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
  ประกาศผลการได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
  รายงานตัวออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
  ปฐมนิเทศ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
  กำหนดวันเปิดเรียน วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณปรียาภรณ์ พาทีชอบ โทร.๑๑๑๕


  วันที่: 24/05/2018 เวลา 09:25:04 น. อ่าน: 844 ครั้ง