• งานรับเข้าศึกษา : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    รับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีทางทะเล


    ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีทางทะเล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
    รายละเอียดดังแนบ

    ผู้ส่งข่าวประกาศ : ผศ.ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล โทร. ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๓๐๑๕


    วันที่: 30/01/2018 เวลา 11:13:37 น. อ่าน: 895 ครั้ง