• You Tube ------>Marine Technology : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    มลพิษทางน้ำ วิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


    นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ---->You Tube


    วันที่: 14/10/2014 เวลา 14:50:10 น. อ่าน: 1312 ครั้ง