• โครงการ/อบรม/กิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  โครงการ คิดผิดชีวิตเปลี่ยน หัวข้อ "ตีตั๋วตัวดูตัวตน" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑


  ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ทุกท่าน ร่วมโครงการ คิดผิดชีวิตเปลี่ยน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ บรรยายธรรมโดย คุณพศิน อินทรวงศ์
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
  ลงทะเบียน ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.
  ฟังบรรยาย ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑


  วันที่: 14/03/2018 เวลา 10:34:11 น. อ่าน: 80 ครั้ง