• โครงการ/อบรม/กิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  ขอเชิญร่วม โครงการปลูกฝังคุณธรรม นำความสุขสู่ชีวิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑


  ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ทุกท่าน ร่วมโครงการปลูกฝังคุณธรรม นำความสุขสู่ชีวิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
  บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ศักดา สุนทโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมาภิมุข
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
  ลงทะเบียน ๘.๓๐ - ๙.๐๐ น.
  ฟังบรรยาย ๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : อาจารย์จาตุรันต์ แช่มสุ่น

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑


  วันที่: 27/02/2018 เวลา 10:17:08 น. อ่าน: 206 ครั้ง