• การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    การฝึกงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


    เพื่อให้การดำเนินการฝึกงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศให้นิสิตชั้นปีที่ ๓ ทุกสาขาวิชา ที่มีตวามประสงค์จะฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียนให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังเอกสารแนบ
    หมายเหตุ: ขอให้นิสิตปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกงานที่กำหนดโดยเคร่งครัด หากนิสิตมิได้ดำเนินการตามที่กำหนด ถือว่านิสิตไม่ประสงค์ที่จะฝึกงาน

    ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณกนกวรรณ ทองนพคุณ โทร.๑๑๑๖


    วันที่: 01/02/2018 เวลา 14:05:04 น. อ่าน: 274 ครั้ง