• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    โครงการการแข่งขันแบบจำลองด้านโลจิสติกส์ (Logistics Model)


    เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร คณาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดโครงการ การแข่งขันแบบจำลองด้านโลจิสติกส์ (Logistics Model) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยใช้เครื่องมือลีนเกม (Lean Game)ในการจัดการแข่งขันเพื่อให้นิสิตได้ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้จากวิชาชีพกระบวนการดำเนินงานแบบลีนเป็นแนวทางการลดของเสีย (Waste)จากการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแบบลีน (Lean Master)และทีมงานเป็นผู้ดำเนินรายการร่วม ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน และสาขาบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวม ๘๐ คน  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 28/11/2018 เวลา 10:13:20 น. อ่าน: 382 ครั้ง