• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


    อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิสิตที่สำเร็จสหกิจศึกษาและจะจบการศึกษา ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากสาขาเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม ๒๐ คน ได้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ และเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน สำหรับกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการแนะนำการทำงานตามสาขาวิชาชีพ โดยตัวแทนผู้บริหารสถานประกอบการที่ได้รับบัณฑิตของคณะฯเข้าทำงาน การทบทวนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน โดย อาจารย์สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา ประธานสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการทำงาน โดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 24/01/2018 เวลา 13:49:46 น. อ่าน: 131 ครั้ง