• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์


    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๔๐๕ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในวิชาฟิสิกส์ที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน และเหมาะสมกับบริบทการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาของตนเอง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากครูฟิสิกส์ในโรงเรียนเขตภาคตะวันออกเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น ๒๑ คน  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 06/06/2017 เวลา 10:36:31 น. อ่าน: 226 ครั้ง