• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพของคณะ


    ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประชุมหารือร่วมกับ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีและประธานสาขาวิชา ในเรื่องการประเมินศักยภาพของคณะ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง ๔๐๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาศักยภาพของคณะให้สูงขึ้น ประกอบด้วย ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ แนวทางในการผลิตบัณฑิต กิจกรรมพัฒนานิสิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารและการจัดการคณะ การเงินและงบประมาณ ระบบกลไกการประกันคุณภาพ(การศึกษาภายใน) และการพัฒนาบุคลากรของคณะ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 06/06/2017 เวลา 09:34:00 น. อ่าน: 238 ครั้ง