• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการ การให้ความรู้เกี่ยวกับทุน Fulbright Thailand


    เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “การให้ความรู้เกี่ยวกับทุน Fulbright Thailand และการฝึกทักษะการเขียนเชิงวิชาการ (Academic Wright)” ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคาร ๑๐๐ ปีฯ ให้กับบุคลากรสายวิชาการของคณะ และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และเป็นประธาน เปิดโครงการ ก่อนร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับทุน Fulbright Thailand โดย ผศ.เบญจวรรณ์ อุบลศรี ผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน Fulbright Thailand และเทคนิคการเขียนขอทุนเพื่อการวิจัย ทั้งนี้เพื่อปูพื้นฐานทักษะการเขียนเชิงวิชาการให้แก่ผู้เข้าร่วมและได้ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อนำไปใช้ในการเรียนและประกอบอาชีพในอนาคต  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 07/04/2017 เวลา 15:34:10 น. อ่าน: 138 ครั้ง