• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    อ.ธนนท์รัฐ รับเชิญเป็นพิธีกรรับเชิญ ในรายการ iASEAN


    อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับเชิญเป็นพิธีกรรับเชิญในรายการ iASEAN จากสถานีโทรทัศน์ Voice TV 21 ในวันที่ ๑๗-๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๙ เพื่อสำรวจความเป็นอาเซียนในมิติของ ญวนเก่า หรือ ชาวเวียดนามอพยพในจันทบุรี บริเวณชุมชนริมน้ำ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนริมน้ำ วัดเขตนาบุญญาราม ทั้งนี้พบว่าชาวญวนเก่าอพยพเข้ามาตั้งแต่ยุคสมเด็จพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยา และมีการปรับเปลี่ยนแหล่งตั้งถิ่นฐานพร้อมกับปรับตัวเข้ากับสังคมไทยในทุกยุคทุกสมัย จนกระทั่งเข้าสู่ยุคความเป็นไทยเพื่อให้ได้สัญชาติไทยต่อไปจวบจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ชาวญวนเก่าที่จันทุบรีได้ผสมกลมกลืนกับคนไทยจนกลายเป็นคนไทยไปแล้วแต่ยังเห็นร่องรอยวัฒนธรรมญวนผ่านอาหารและภาษาญวนที่ผู้สูงอายุมักพูดกันแต่เหล่านี้ไม่สืบทอดถึงรุ่นลูกหลานต่อไปอีกแล้ว นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทำที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน ซึ่งเป็นด่านการค้าไทย-กัมพูชาที่ทันสมัยที่สุด สะดวกสบาย และสะอาดที่สุดใน จันทบุรีเพื่อสำรวจกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนทั้งสองฝั่ง อีกทั้งสำรวจดูการพัฒนาตลาดการค้าชายหลังเข้าสู่ยุคประชาคมอาเซียน และการประกอบธุรกิจ การลงทุนของทั้งนักลงทุนชาวไทยและชาวกัมพูชา  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 27/01/2017 เวลา 15:58:30 น. อ่าน: 240 ครั้ง