• ผลงานสร้างชื่อ วิทย์-ศิลป์ : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    นิสิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ฯ รับรางวัลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ๒๕๖๑


    เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดงานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๘ โดยได้มีการประกาศผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับภาคตะวันออก ในการนี้ นางสาวสุวรรณญา วิสาละ และ นางสาวเสาวภา มูลสันเทียะ นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ในการดูแลอาจารย์ธนยศ กุลฑล อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองดีเด่นระดับเครือข่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ ในประเภทโครงงานสายมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ จากผลงาน “โครงงานการลดต้นทุนค่าขนส่งโดยการปรับเปลี่ยนยานพาหนะ”  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 04/04/2018 เวลา 09:34:35 น. อ่าน: 101 ครั้ง