• กิจกรรมพัฒนาบุคลากร : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบ E-Learning ของอาจารย์


    เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (L304A) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้จัด โครงการแลกเปลี่ยนรู้ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ : การใช้งาน BuuLMS ซึ่งเป็นโปรแกรม E-Learning ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สามารถนำความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาการทำงานได้ สำหรับอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ อาจารย์ที่มีความชำนาญในการใช้งาน อาจารย์ที่ได้เคยใช้งานบางส่วน และอาจารย์ใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งาน ในด้านผลลัพธ์ที่ได้รับจากการจัดโครงการ คือ การได้แนวทางในการใช้งาน BuuLMS ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนและอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 22/02/2018 เวลา 12:01:52 น. อ่าน: 160 ครั้ง