• กิจกรรมพัฒนานิสิต : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการบริหารจัดการงานด้านโลจิสติกส์


    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.บูรพา วข.จันทบุรี จัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการบริหารจัดการงานด้านโลจิสติกส์
    เมื่อวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง IT ๓๑๐-๓๑๒ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดโครงการ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการบริหารจัดการงานด้านโลจิสติกส์" ให้กับนิสิตและบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๖ คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ Microsoft Excel ในระดับพื้นฐาน และขั้นสูง ในการบริหารจัดการงานด้านโลจิสติกส์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน และการทำวิจัยได้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณศศิธร ฤทธิ์เดช นักวิชาการชำนาญการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม ผลคะแนนอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจที่ร้อยละ ๘๓.๗  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 21/12/2018 เวลา 13:31:46 น. อ่าน: 383 ครั้ง