• กิจกรรมพัฒนานิสิต : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    สร้างเสริมทักษะนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยโปรแกรม R


    สร้างเสริมทักษะนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยโปรแกรม R เพื่อประมวลผลวิธีสถิติที่ใช้ในการวางแผนการทดลองทางการเกษตร
    เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง IT ๓๑๒ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อประมวลผลวิธีสถิติที่ใช้ในวิชาการวางแผนการทดลองทางการเกษตร ให้กับนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการใช้โปรแกรม R ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ประมวลผลวิธีสถิติที่ได้รับความนิยมและช่วยพัฒนานิสิตให้มีความรู้ด้านวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องและมีความทันสมัย ในวงวิชาการปัจจุบัน ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการนี้มีค่าเฉลี่ยที่ ร้อยละ ๙๔ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ร่วมการอบรมด้วย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 17/05/2018 เวลา 10:01:33 น. อ่าน: 302 ครั้ง