• กิจกรรมพัฒนานิสิต : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    นิสิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรางวัลในงาน AUCC 2018


    นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาระบบสารสนเทศ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน AUCC 2018 (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนิสิตได้นำเสนอผลงานจำนวน ๙ ผลงาน แบ่งเป็นแบบ Poster ๘ ผลงาน และ แบบ Oral ๑ ผลงาน ซึ่งในการนี้ผลงานของนิสิตได้รับรางวัลรวม ๗ ผลงาน คือ รางวัลประเภท Paper ในระดับ Very Good จำนวน ๑ ผลงาน ได้แก่ นายทัชสุระ นาปัด นายปุณวัตร์ ปุญสิริ และ MR.SOKREAKSMEY SENG กับผลงาน ระบบส่งอีเมลแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษาระบบลอจิสติกส์บริษัทนอสตร้า และรางวัลประเภท Poster ในระดับ Good จำนวน ๖ ผลงาน ได้แก่ นาย พีรพล ทวีเขตรกิจ กับผลงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสวนผัก กรณีศึกษาสวนทองเอม อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, นายวรฉัตร รัตยันตรกร กับผลงาน ระบบการตรวจจับใบหน้าสำหรับการลงเวลาเข้างานของพนักงาน บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด, นางสาวชมพู่ กางแก้ว และนายขวัญวัฒน์ อาวุธทอง กับผลงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกิจศึกษา, นายณัฐพล ศุภวัฒน์สุขกุล กับผลงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนาข้าวญี่ปุ่น กรณีศึกษา ไร่นา คุณถาวร ทะริกาวิ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย, นางสาวภัทราภรณ์ ทะริกาวิ กับผลงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสวนแก้วมังกร กรณีศึกษา คุณณรงค์ ติ๊บแปง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย, และ นายณัฐนนท์ แก้วโมรา กับผลงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านเฟอร์นิเจอร์บนกลุ่มเมฆ  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 05/04/2018 เวลา 13:37:08 น. อ่าน: 208 ครั้ง