• กิจกรรมพัฒนานิสิต : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    นิสิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ฯ รับรางวัลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ๒๕๖๑


    เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดงานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๘ โดยได้มีการประกาศผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับภาคตะวันออก ในการนี้ นางสาวสุวรรณญา วิสาละ และ นางสาวเสาวภา มูลสันเทียะ นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ในการดูแลอาจารย์ธนยศ กุลฑล อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองดีเด่นระดับเครือข่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ ในประเภทโครงงานสายมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ จากผลงาน “โครงงานการลดต้นทุนค่าขนส่งโดยการปรับเปลี่ยนยานพาหนะ”  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 04/04/2018 เวลา 09:04:54 น. อ่าน: 209 ครั้ง