• กิจกรรมพัฒนานิสิต : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    “Career path talk and share” เสวนาอาชีพ จากพี่สู่น้อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ


    วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๕๐๙ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการเสวนาอาชีพ พี่สู่น้อง ‘Career path talk and share’ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การไปฝึกงานและสหกิจศึกษาในสถานประกอบการของนิสิตรุ่นพี่ให้กับนิสิตรุ่นน้อง โดยในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนา การถามตอบปัญหาข้อสงสัย นอกจากนั้นยังได้เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสายงาน บุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสม ตลอดจนการประกอบอาชีพของนิสิตในอนาคตด้วย โดยที่มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า ๑๓๐ คน  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 22/02/2018 เวลา 10:21:15 น. อ่าน: 141 ครั้ง