• ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑-๒๕๖๐ (อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ)


    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีความประสงค์จะขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ๓๐๗-๒๕๔๘ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านภาษาอังกฤษ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์หรือสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    รับสมัครตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1B-bg7vhZeateOLlywC8WmkMGJFQhsN9U/view


    วันที่: 16/11/2017 เวลา 15:04:16 น. อ่าน: 197 ครั้ง