• ภาพกิจกรรม : สำนักพัฒนานวัตกรรม

    การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท ไบโอนาโนออแกนิค


    มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท ไบโอนาโนออแกนิค จำกัด ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขึ้น เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม S606 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจร่วมกัน ในด้าน นาโนไบโอเทค และนำองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนานวัตกรรมไปใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคมและผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อานวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.จรูญเกียรติ ภัทรมนตรีสิน ประธานกรรมการ บริษัท ไบโอนาโนออแกนิค จำกัด เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ โดยมี คณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงาน คณาจารย์ และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็น สักขีพยาน นำโดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา การลงนามข้อตกลงกันครั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามบันทึกความเข้าใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไป…  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 16/09/2016 เวลา 15:01:41 น. อ่าน: 407 ครั้ง