• ภาพกิจกรรม : สำนักพัฒนานวัตกรรม

  สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีลงนามความเข้าใจร่วมกับ ๓ บริษัท


  สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีลงนามความเข้าใจร่วมกับ บริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท จีซี โพลีเทค จำกัด และนายอภิสิทธิ์ เจริญกูล ในวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ ห้อง ๔๐๖ ชั้น ๔ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา ในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ครั้งนี้เพื่อ พัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน โดย สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท เซลเลนเนียม(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท จีซี โพลีเทค จำกัด และนายอภิสิทธิ์ เจริญกูล ได้กำหนดทิศทางนวัตกรรมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนทั้งสิ้น ๘ ประเด็น คือ
  (๑) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ แวนเนเดียม "รีด็อกซ์โฟล"
  (๒) การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลง
  (๓) เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และระบบแช่แข็งยุคใหม่
  (๔) เทคโนโลยีการต่อเรือ และยานพาหนะไฟฟ้าอื่นๆ
  (๕) เทคโนโลยี คาร์โบไฮเดรตฟิวเซล
  (๖) เพื่อพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจร่วมกันในด้านไคโตซาน(Chitosan)
  (๗) เทคโนโลยีโอโซน
  (๘) เทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ล
  ทั้งนี้ในการร่วมมือของมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชนนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านนวัตกรรมที่ทันสมัยเป็นอย่างมาก และที่สำคัญนวัตกรรมดังกล่าวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี เป็นผู้ลงนาม โดยมี ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการ และดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นพยานลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ด้ว • รูปภาพแกลเลอรี่


  วันที่: 15/06/2015 เวลา 14:43:31 น. อ่าน: 470 ครั้ง