• ภาพกิจกรรม : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

    งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ศึกษาดูงาน กระทรวงพลังงาน


    เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นาโดย นายนิมิต โหมดศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมศึกษาดูงาน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการศึกษาดูงานอาคารประหยัดพลังงานของสานักงานอธิการบดี และคณะอนุกรรมการ ลดการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้เพื่อนากลับมาประยุกต์ใช้ยังมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 18/08/2016 เวลา 14:59:58 น. อ่าน: 367 ครั้ง