• การศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

  ตารางสอบ BUU-CET U 26 - 31 ตุลาคม 2561


  Burapha University Communicative English Test for University การสอบวัดระดับความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการเรียนและในการใช้ชีวิตประจำวัน
  สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา รหัส 59 เป็นต้นไป ต้องสอบ BUU-CET U จำนวน 2 ครั้ง ในระหว่างชั้นปีที่ 1 และก่อนสำเร็จการศึกษา แต่เนื่องจากเป็นการจัดสอบ ครั้งแรกดังนั้นนิสิตรหัส 59 60 61 ต้องสอบกันทุกคน

  การลงทะเบียนสอบ : https://exitexam.buu.ac.th
  (ระบบจะเปิดให้ลงทะบียนวันที่ 25-30 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 -20.00 น.)

  ตารางสอบ BUU-CET U วันที่ 26 - 31 ตุลาคม 2561
  ณ ห้อง IT 311 - 312 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดดังแนบ

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ โทร. 2055


  วันที่: 25/10/2018 เวลา 12:13:43 น. อ่าน: 3522 ครั้ง