• การศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด


        ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยการรับนักเรียนเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2561 นี้ มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาคัดเลือกจากคะแนนสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT) คะแนนสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional Aptitude Test : PAT) โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนในภาคตะวันออก และพื้นที่ขยายของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง สมุทรปราการ ลพบุรี สระแก้ว และสระบุรี สามารถสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
        การสมัครคัดเลือกครั้งนี้นักเรียนมีสิทธิ์เลือกอันดับกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาได้ 4 อันดับ โดยแยกเป็น ภาคปกติ 3 อันดับ และภาคพิเศษ 1 อันดับ ซึ่งมีจำนวนรับภาคปกติ ครั้งที่ 1 จานวน 1,852 คน และจำนวนรับภาคพิเศษ ครั้งที่ 1 จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,892 คน
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ระบบ http://e-admission.buu.ac.th/
  สำหรับ วิทยาเขตจันทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
  ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี โทร.039-310000 ต่อ 1609-11 ในวันและเวลาราชการ

  สำหรับ วิทยาเขตจันทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ

  ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี โทร.039-310000 ต่อ 1609-11 ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศ คุณสมบัติ

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  คณะอัญมณี

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)


  วันที่: 21/12/2017 เวลา 10:09:48 น. อ่าน: 1294 ครั้ง