• การศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

    รับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐


    ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับการสนับสนุนเงินจัดสารจากบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ เพื่อจัดสรรให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ของคณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของเจ้าของทุน จึงกำหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดดังแนบ
    รับสมัครถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
    สอบสัมภาษณ์วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.


    วันที่: 30/08/2017 เวลา 09:25:19 น. อ่าน: 1098 ครั้ง