• ภาพกิจกรรม : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

    คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมอบรม การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning


    เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, คณะอัญมณี และคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ห้อข้อ “การเรียนรู้เชิงรุกเพื่อการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นสำคัญ” ณ ห้อง IT ๓๒๒ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการศึกษา(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 26/06/2018 เวลา 16:01:46 น. อ่าน: 117 ครั้ง