• ภาพกิจกรรม : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

    ม.บูรพา จันทบุรี นำเสนอขอรับการสนับสนุน ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา


    เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี, ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี, ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล, รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี และ คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม โรงแรมดีวารีดีว่า จันทบุรี เพื่อนำเสนอข้อมูลขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาวิทยาเขตจันทบุรี ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 04/04/2018 เวลา 14:00:11 น. อ่าน: 86 ครั้ง