• ภาพกิจกรรม : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

    ม.บูรพา จันทบุรี เดินหน้าบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย


    เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการการจัดการขยะภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้กับ คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัย ณ ห้อง ๕๐๙ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมกับเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เกี่ยวกับการแยกขยะแต่ละประเภท การบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นการสนับสนุนการนำขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ที่สำคัญเพื่อเป็นการมุ่งหน้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไป  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 08/03/2018 เวลา 09:36:36 น. อ่าน: 107 ครั้ง