• ภาพกิจกรรม : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

    โครงการความร่วมมือคณะทำงานกลุ่มฝ่ายบริการสารนิเทศ ระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา


              เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัด โครงการความร่วมมือคณะทำงานกลุ่มฝ่ายบริการสารนิเทศ ระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันเพื่อการประหยัดงบประมาณ และความคุ้มค่า แบ่งปันการใช้ทรัพยากรบุคคลในข่ายงานร่วมกัน และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติร่วมต้องรับ บุคลากรคณะทำงานกลุ่มบริการฝ่ายสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๕๐ คน ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ก่อนร่วมฟัง บรรยายเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมบริการสารสนเทศ: ประสบการณ์และรางวัลการนำเสนอบนเวทีระดับชาติ PULINET โดย นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา และ ฝึกอบรมการทำเว็บไซต์คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศด้วย Wordpress โดย นางสาวสารภี สีสุข สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ก่อนศึกษาดูงาน และเยี่ยมชม ณ “พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี” และ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
              วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการร่วมประชุมกันของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมีเนื้อหาสำคัญในเรื่องของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีความเข้มแข็ง  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 29/03/2017 เวลา 10:19:51 น. อ่าน: 201 ครั้ง