• ภาพกิจกรรม : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะ เดินทางมาเยี่ยมเยือนวิทยาเขตจันทบุรี


    รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะ เดินทางมาเยี่ยมเยือนวิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมต้อนรับ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ได้แนะนำแปลงพื้นที่วิทยาเขตจันทบุรีทั้ง ๔ แปลง พร้อมกับปรึกษาหารือในเรื่องของการจัดสรรพื้นที่ของแปลงต่างๆ ของ วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อให้เกิดประโยชน์ อย่างสูงสุด  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 23/03/2017 เวลา 13:50:26 น. อ่าน: 167 ครั้ง