• ภาพกิจกรรม : ฝ่ายห้องสมุด

    ห้องสมุด ม.บูรพา วข.จันทบุรี จัดอบรม Web OPAC


    เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ อบรมการสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC และฐานข้อมูลออนไลน์ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะอัญมณี และคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ณ ห้อง L304A, L304B ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อให้นิสิตสามารถสืบค้นหนังสือได้ด้วยตนเอง และสามารถต่ออายุการยืมหนังสือด้วยตนเองนอกสถานที่ได้อีกด้วย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 12/09/2018 เวลา 10:19:19 น. อ่าน: 205 ครั้ง