• ภาพกิจกรรม : ฝ่ายห้องสมุด

    ฝ่ายห้องสมุด ม.บูรพา จันทบุรี จัดโครงการห้องสมุดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ ๔


    ฝ่ายห้องสมุด ม.บูรพา จันทบุรี จัดโครงการห้องสมุดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ ๔ ณ โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว จ.จันทบุรี
    เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการห้องสมุดนี้ เพื่อน้อง ครั้งที่ ๔ ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด และแนะนำกระบวนการดำเนินงาน และการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ทีให้บริการภายในห้องสมุดด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน การพัฒนา และปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการนี้ มีกลุ่มนิสิตให้ความสนใจร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า ๕๐ คน  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 21/08/2018 เวลา 15:21:23 น. อ่าน: 205 ครั้ง