• ภาพกิจกรรม : ฝ่ายห้องสมุด

  โครงการห้องสมุดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙


  ฝ่ายห้องสมุด โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการห้องสมุดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดบางสระเก้า ตำบลบางสระเก้า อำเถอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อให้ ครู นักเรียน และชุมชนได้มีแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักการอ่าน โดยมี นางสาวจำรัส ศรีลือ บรรณารักษ์, นายอภิเชษฐ์ ทองสุพรรณ์ บรรณารักษ์, นางเกษสุนีย์ จันทวี ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด, และ นางสาวอมราภร์ พิมพ์เวียง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด นำน้องๆนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี กว่า ๕๐ คน ร่วมโครงการปรังปรุงห้องสมุด ตามโครงการห้องสมุดนี้เพื่อน้อง

  โครงการห้องสมุดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

  นางสาวจำรัส ศรีลือ บรรณารักษ์ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการห้องสมุดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ ๒ • รูปภาพแกลเลอรี่


  วันที่: 13/05/2016 เวลา 10:51:47 น. อ่าน: 390 ครั้ง