• ภาพกิจกรรม : ฝ่ายห้องสมุด

    ห้องสมุดจัดอบรม Web OPAC ประจำปี ๒๕๕๘


    ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC และฐานข้อมูลออนไลน์ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ทั้ง ๓ คณะได้แก่ คณะอัญมณี คณะเทคโนโลยีทางทะเล และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในวันที่ ๑๐, ๑๗ และ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักใช้ทรัพยากรสารสนเทศการบริการของห้องสมุด ตลอดจนรู้วิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุด และสามารถใช้เครื่องมือในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดให้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 13/11/2015 เวลา 15:52:11 น. อ่าน: 484 ครั้ง