• ภาพกิจกรรม : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

    โครงการพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 และโปรแกรม Microsoft Office 2013


    ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 และโปรแกรม Microsoft Office 2013 เพื่อพัฒนาทักษะนิสิตด้านเทคโนโลยี และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็น “บัณฑิตที่พึงประสงค์” ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแผนยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT310 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นายอภิสิทธ์ โคตะนันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 18/05/2016 เวลา 14:24:38 น. อ่าน: 324 ครั้ง