• การศึกษา : คณะอัญมณี

  เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรีคณะอัญมณี


  เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรีคณะอัญมณี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ๑. การสมัครขอรับทุน ให้นิสิตติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และยื่นใบสมัครทุนภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่งานสารบรรณและธุรการ ห้อง ๑๐๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ
  ๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
  ๓. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง S๑๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ
  ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประกาศรายชื่อในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอำภา ชัยเสนา โทร. ๑๑๑๗


  วันที่: 08/11/2018 เวลา 10:28:06 น. อ่าน: 224 ครั้ง